Home >> Scientist >> Professors

Professors

Professors

State Key Laboratory of Nonlinear Mechanics

Bai Yilong, Dai Lanhong, He Guowei, Hong Youshi,
Li Zhanhua, Liang Naigang, Ling Guocan,
Shi Honghui, Wang Ziqiang, Wei Yueguang,
Wu Zuobing, Zhao Yapu, Zheng Zhimin, Zhu Ruzeng,
Wu Xiaolei Song Fan

Key Laboratory of High Temperature Gas Dynamics

Fan Jing, Jiang Zonglin, Lin Zhenbin, Yu Gang,
Yu Hongru, Yang Guowei, Wang Famin, Zhu Naiyi,
Zhang Xinyu, Xiao Feng, Sun Quanhua

National Microgravity Laboratory

Chen Qisheng, Hu Wenrui, Xie Jingchang, Jin Gang,
Kang Qi Liu, Qiusheng, Long Mian, Tang Zemei,
Tao Zulai, Wang Yuren, Zhao Jianfu

Division of Engineering Sciences

Ding Hua, Li Shihai, Lin Lie, Liu Dayou,
Li Jiachun, Liu Qingquan, Pan Wenxia,
Sheng Hongzhi, Wu Chengkang, Wu Yingxiang,
Yao Deliang, Zheng Zhichu, Wei Xiaolin, Li Hedi
Huang Chenguang, Xiao Feng

Division of Technology Development

Chen Guangnan, Wang Jinan, Xia Yuan, Yan Haixing,
Yang Mingjiang, Yu Gang, Zhang Heng, Liu Yunqing